1. Preambulum

 1. A továbbiakban az alábbi definíciókat használjuk ebben a dokumentumban:
  Az ÁSZF jelentése a jelen Értékesítésre és beszállításra vonatkozó általános szerződési feltételek.
  Az Eladó jelentése az adásvételi szerződésnek megfelelően az AGRANA Sales & Marketing GmbH, amely az AGRANA Csoport tagja.
  A Vevő jelentése az Eladóval adásvételi szerződést kötő fél.
  Az Áru minden, az Eladó által értékesített termék, többek közt cukor, édesítőszer, melasz, MelaMix, stb.
  A Felek jelentése a Vevő és az Eladó együttesen.
  Az Adásvételi szerződés jelentése a Vevő és az Eladó között kötött, különálló adásvételi szerződés, meghatározott típusú, mennyiségű és kiszerelésű cukorra és/vagy más árura.
  Az Írásban a mindkét Fél által aláírt dokumentumok révén, illetve levélben, faxon, elektronikus levélben, vagy egyéb, a Felek által egyeztetett módon történő kommunikációt jelenti.
 2. Jelen ÁSZF 2019. október 1.-től visszavonásig hatályos, és a Felek között kötött minden Adásvételi szerződés szerves részét képzi. Emellett az ÁSZF az Eladó által nyújtott szolgáltatásokra is kiterjed. Minden korábbi ÁSZF hatályát veszti.
 3. Jelen ÁSZF átvétele és a megrendelés által, a Vevő elfogadja, hogy minden megrendelést kizárólag jelen ÁSZF-nek megfelelően teljesítünk. A Vevő részéről minden eltérés az ÁSZF-től csak akkor hatályos, ha az Eladó azt írásban elfogadja.
 4. A Vevő részéről minden, a jelen feltételeknek ellentmondó feltétel közös megállapodással érvénytelennek minősül, még akkor is, ha azt az Eladó nem utasítja el kifejezetten.
 5. A nyilvánvaló adattovábbítási, helyesírási vagy számítási hibák, illetve egyéb nyilvánvaló hibák a megrendelések megerősítésével vagy egyéb nyilatkozatokkal kapcsolatban nem kötelező hatályúak az Eladó számára, és azokat az Eladó a vonatkozó szerződés megkötését követően bármikor kijavíthatja.
 6. Minden mintát nem kötelező érvényű mintaként biztosítunk ellenőrzésre. Az elemzési adatok átlagos értékeket mutatnak, és kizárólag tájékoztató jellegűek, kivéve, ha az Eladó írásban kifejezetten vállalta bizonyos jellemzők biztosítását.

2. Árak és fizetési feltételek

 1. Eltérő rendelkezés hiányában az Eladó nettó árakat közöl Euróban (EUR vagy €). A közölt árak nem tartalmazzák az Áfát, amely felszámítása a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történik.
 2. A számlák rendezésére a számla kiállításának napjától számított 14 naptári napon belül kerül sor, kivéve, ha a Felek ettől eltérő megállapodást kötöttek. A pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatos minden (banki) költséget a Vevő visel.
 3. Banki átutalás esetén, a kifizetés napjaként az a nap kerül elszámolásra, amely napon a megfelelő összeget jóváírják az Eladó bankszámláján.
 4. Fizetési késedelem esetén az Eladó jogosult 6%-os éves kamatot felszámítani a hátralékra, illetve követelheti behajtási költségeinek megtérítését.
 5. Amennyiben a Vevő tartozik az Eladónak, a Vevő ezzel ellentétes szerződési feltételeitől függetlenül, az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy a beérkező kifizetésekből először a Vevő fennálló tartozásait rendezze. Ha további költségek és/vagy kamatok halmozódtak fel, az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy a fizetésből először levonja a kiegészítő költségeket, majd a kamatokat, és végül a tőketartozást.
 6. A Vevő hitelképességének romlása (a pénzügyi helyzetére vonatkozó, a Vevő tudomására jutott információk alapján), jogi helyzetének negatív változása, a fizetés megszakadása, sikertelen behajtási kísérletek, a fizetési feltételek be nem tartása, csődeljárás vagy felszámolási eljárás indulása, ilyen kérelem elutasítása elégtelen eszközökre való hivatkozással, vagy egyéb, a Vevő hitelképességét befolyásoló körülmény esetén az Eladó saját belátása szerint jogosult a kifizetetlen Áru visszavételére, – ez esetben a Vevő köteles az ilyen Árut az Eladónak az Áru visszavételére vonatkozó nyilatkozatának átvételétől számított nyolc napon belül átadni az az Eladónak – illetve megfelelő garancia megkövetelésére, vagy az adásvételi szerződés felmondására.
 7. Amennyiben a vételár a megállapodás szerint részletfizetéssel kerül kiegyenlítésre, az Eladó jogosult minden esedékes tartozás azonnali kiegyenlítését követelni a Vevőtől, ha valamely részlet kifizetésére nem került sor a megállapodás szerinti időkereten belül.
 8. A Felek megállapodnak, hogy az Eladónak a Vevő irányában fennálló követelései a Vevő részéről nem ellentételezhetők az Eladóval szembeni garanciális, vagy egyéb ellenkövetelésekkel, vételár-részletek, tulajdonjog-fenntartás vagy a fizetés visszatartása formájában.
 9. Ha a Vevő nem teljesíti szerződéses kötelezettségeit az Eladóval szemben, az Eladó bármikor jogosult a korábban adott készpénzes kedvezmények, egyéb kedvezmények, illetve korábban kiállított hitellevelek visszavonására, és ezek kiszámlázására a Vevőnek.

3. Áru megrendelése

 1. Az Eladó által írásban megerősített megrendelések minősülnek az Eladó által elfogadott megrendelésnek.
 2. Az Eladó jogosult a megrendelést visszautasítani, ha a megrendelést nem az adásvételi szerződés alapján a Vevő részéről jogosult személy végzi. A Vevő vállalja, hogy szükség szerint frissíti a megrendelésre jogosult személyek listáját.

4. Áru kiszállítása és átvétele

 1. Eltérő rendelkezés hiányában az Eladó az Árut DAP paritás szerint (helyszíni kiszállítással) szállítja (az Incoterms 2010 szerint).
 2. Csomagolás nélküli (ömlesztett) Árut minőségbiztosítási okokból kizárólag az Eladó szállít.
 3. A számla alapjául szolgáló mennyiséget az Eladó határozza meg.
 4. Ömlesztett szállítmányok esetén a számlázás alapja a berakodás helyén kalibrált mérlegen mért nettó tömeg. Amennyiben az Eladó és a Vevő által – érvényes kalibrálással rendelkező mérlegeken – mért tömegek különbsége meghaladja az Eladó által mért nettó tömeg 0,5%-át, a Vásárló jogosult ellenőrzést kérni. Ez esetben a Vásárló előzetesen eljuttatja saját mérlegének érvényes kalibrálási adatait az Eladónak.
 5. Eltérő rendelkezés hiányában nem jár árkedvezménnyel, vagy egyéb előnnyel, ha a Vevő maga veszi fel az Árut.
 6. Az Eladónak jogában áll a részszállítmányok szállítása és az ezekért történő számlázás, amely esetben a Vevő nem jogosult felmondani a szerződést.
 7. A Vevő által kért expressz szállítás felárát kizárólag a Vevő viseli.
 8. Az Eladó az Adásvételi szerződésben meghatározott Árut a szerződés szerinti minőségben, a meghatározott termékjellemzőkkel adja át.
 9. A Vevő biztosítja a kiszállított Áru késedelem nélküli, megfelelő kirakodását. Amennyiben olyan késedelem történik az Áru átvételében, amiért a Vevő felel, a Vevő megtéríti az Eladónak a késedelemből származó minden kiegészítő költségét. Különösen az esetben, ha vasúti vagy közúti tartálykocsik kirakodása 120 percnél több időt vesz igénybe olyan körülmények miatt, amelyekért a Vevő felelős, az Eladó 20 € felszámítására jogosult minden megkezdett várakozási óráért.
 10. Ömlesztett áru szállítása esetén a Vevő biztosítja a megfelelő műszaki felszerelést az Áru kirakodásához. Ha kompresszorral vagy szivattyúval rendelkező tehergépkocsi szükséges az Áru kirakodásához a Vevő telephelyén, erről a tényről a Vevő előzetesen értesíti az Eladót.
 11. Késedelmes teljesítés esetén az Eladó részéről, vagy az Eladó kötelezettségei teljesítésére való képtelensége esetén az ellenőrzési körén belül eső okokból, a Vevő részéről felmerülő kártérítési igények elutasításra kerülnek, amennyiben a késedelem vagy a teljesítés mulasztása nem rosszhiszeműség vagy súlyos gondatlanság az Eladó, törvényes képviselői vagy ügynökei részéről.
 12. Amennyiben az Áru többutas raklapon kerül kiszállításra, a Vevő köteles azonos mennyiségű és megfelelő minőségű (lásd jelen ÁSZF 1. mellékletét) raklapot visszajuttatni az Áru fuvarozójával a kiszállítás után azonnal, vagy az Eladó és a Vevő közötti egyedi megállapodás szerint később. Az 1. melléklet minőségi követelményeinek meg nem felelő raklapokat az Eladó megbízott fuvarozója nem veszi át, és azokat nem tekintjük visszaküldött raklapnak. Ha a Vevő nem, vagy csak korlátozott mértékben juttatja vissza a raklapokat, az Eladó minden vissza nem küldött raklap pótlásáért fa Euro (EUR) raklaponként nettó 8 €-t, illetve műanyag (DD) raklaponként 50 €-t számít fel.
 13. Az Eladó a terméket az Áru minőségének megőrzésére alkalmas csomagolásban szállítja. A Vevő átveszi az Árut a megfelelő darabszámban, és egyidejűleg ellenőrzi a csomagolási egységek épségét.
 14. Ha a Vevő mennyiségi vagy minőségi eltéréseket vagy károkat észlel az Áru átvétele során, írásos jegyzőkönyvet készít erről, amit a fuvarozó sofőrjével is aláírat, majd a jegyzőkönyvet 3 munkanapon belül eljuttatja az Eladóhoz. A panasz alapja kizárólag az aláírt és pecséttel ellátott jegyzőkönyv.

5. Garancia

 1. A Vevő köteles a hibák felfedezésétől számított 3 munkanapon belül tájékoztatni az Eladót az Áru olyan hibáiról, amelyek az Áru átvételekor nem észlelhetőek (pl. a feldolgozás során észlelt szennyeződésekről). Ez esetben a Vevő igazolja, hogy a hibát nem a Vevő okozta és engedélyezi az Eladó számára, hogy vizsgálatot végezzen, többek közt mintavétellel a Vevő telephelyén.
 2. A Vevő garanciára, kártérítésre vagy költségek megtérítésére vonatkozó joga a kiszállítás napjától számított 1 éven belül elévül. Amennyiben az érintett Áru szavatossági ideje 1 évnél rövidebb, a garanciális kötelezettség megegyezik a szavatossági idővel. Ugyanezen időkorlátok vonatkoznak a rejtett hibákra is.
 3. Garanciális igény esetén az Eladó ésszerű mértékű időn belül ingyenesen kicseréli a hibás Árut. Az Eladó saját belátása szerint dönthet úgy, hogy az Árut megjavítja (újra feldolgozza), vagy pótolja a hiányzó mennyiséget. Ha nem lehetséges az Eladó garanciális kötelezettségeinek teljesítése ilyen módon, vagy ha ez aránytalanul magasabb költséggel járna, az Eladónak jogában áll árengedményt felajánlani a hibás Árura.
 4. Amennyiben vita merül fel, az Eladó a panasz elfogadásáról vagy elutasításáról egy független, akkreditált, mindkét Fél által elfogadott laboratórium elemzési eredményei alapján dönt. Ha a panasz megalapozottnak bizonyul, a vizsgálati költségeket az Eladó viseli. Ellenkező esetben a vizsgálat költségeit a Vevő viseli.
 5. A szállítmánynak csak kis hányadát érintő hiba nem jogosítja fel a Vevőt a szerződés felmondására a teljes szállítmánnyal kapcsolatban.
 6. Amennyiben a Vevő visszajuttatja a kiszállított terméket az Eladónak, vagy az Eladó valamely termelő üzemébe az Eladó kifejezett beleegyezésének hiányában, az nem biztosít jogalapot kártérítési igényre és a Vevő visel minden, ebből következő költséget.
 7. A garanciális igény semmisnek minősül, ha:
  – A nyilvánvaló hibákról nem történik bejelentés az Áru átvételétől számított 3 munkanapon belül, vagy
  – A hibás Árut a Vevő vagy harmadik fél módosította.
 8. Az Áru valamely célra való alkalmasságának tekintetében az Eladó csak akkor visel garanciális felelősséget, ha írásos utasításokat biztosított az Áru felhasználásához, és ezen utasításokat bizonyítottan betartották.

6. Cukor minőségi vizsgálatai

 1. Vita esetén a cukor minőségi vizsgálatára kerül sor a hatályos ICUMSA módszertan szerint (lásd az alábbi táblázatot).

Polarizáció

(°Z)

ICUMSA GS 2/3-1

Invertcukor-tartalom

(% m/m)

ICUMSA GS 2-4

Szín

(EU pont)

ICUMSA GS 2-13

Konduktometriás hamutartalom

(EU point)

ICUMSA GS 2/3/9-17

Oldatban mért szín

(EU point)

ICUMSA GS 2/3-10

Nedvességtartalom

(% w/w)

ICUMSA GS 2/1/3/9-15

Baktériumok, élesztők, penészgombák száma

(cfu/10 g)

ICUMSA GS 2/3-41

Szemcseméret

 

ICUMSA GS 2/9-37


7. Tulajdonjog-fenntartás

 1. Az Eladót a Vevővel folytatott üzleti kapcsolatából következően megillető minden kintlévőség – beleértve költségek, kamatok és késedelmi kamatok – teljes rendezéséig az Áru az Eladó tulajdonában marad. Ez akkor is érvényes, ha az Eladót illető kintlévőségek részben vagy egészben fel vannak tüntetve a számlaösszesítőn. Ez esetben a tulajdonjog-fenntartás biztosítékként szolgál az Eladó által követelt egyenlegre.
 2. A Vevő vállalja az Áru megfelelő kezelését és tárolását. A Vevő visel minden felelősséget minden kárért vagy veszteségért, függetlenül azok keletkezésének módjától. Emellett a Vevő a tulajdonjog-fenntartási időszak időtartamára köteles megfelelő biztosítást kötni az Árura minden vis maior esemény esetére. Az ilyen biztosításból kifolyólag az Eladó tulajdonába kerülő jogokat és kárigényeket átruházza a Vevőre, amit a Vevőnek nem szükséges külön igényelni. Az Eladó emellett köteles önkéntesen igazolni a Vevő számára a visszavonhatatlan átruházás elfogadásának tényét a biztosító részéről.
 3. Viszonteladás esetén a Vevő átruházza az Eladóra a megvásárolt Áru viszonteladásából vagy feldolgozásából keletkező, ügyfeleivelszemben fennálló elsődleges és másodlagos jogokat és garanciákat mindaddig, amíg nem rendezte az Eladónak a Vevővel szembeni minden követelését, az Eladó összes rendezetlen számlájával és további 10%-kal egyenértékű összegben. Amennyiben a tulajdonjog-fenntartás hatálya alá eső Árut más áruval kombinálják vagy keverik, az Eladó az így keletkező termékre nézve társtulajdonnal rendelkezik a tulajdonjog-fenntartás hatálya alá eső Árunak a kombinálás vagy keverés időpontjában a többi Áruhoz viszonyított értéke arányában. Ha az így keletkezett terméke(ke)t eladják, a Vevő az előző feltételhez hasonlóan, átruházza az Eladóra a viszonteladással szerzett vételár megfelelő hányadát. Amennyiben a tulajdonjog-fenntartás hatálya alá eső Árut megbízási szerződés alapján dolgozzák fel és harmadik fél szerzi meg annak tulajdonjogát, a Vevő a fenti rendelkezésekhez hasonlóan átruházza az őt megillető díj arányos hányadát az Eladóra. Minden átruházás biztosíték formájában történik.
 4. A Vevőnek jogában áll ügyfeleitől az átruházott kintlévőségek rendezését követelni az Eladó nevében, amennyiben az Vevő teljesíti fizetési kötelezettségeit az Eladóvalszemben, azonban e joga bármikor visszavonható. Az Eladó felkérésére a Vevő köteles ésszerű mértékben minden intézkedést megtenni az Eladó jogainak érvényesítése érdekében ügyfeleivelszemben.
 5. Kifejezetten tilos az Eladó részéről tulajdonjog-fenntartás hatálya alá eső Áru felhasználása harmadik fél előnyére biztosítékként, vagy egyéb módon történő lekötése. A Vevő köteles harmadik felek részéről az Eladó tulajdonjogára irányuló követelésekkel szemben intézkedni és viselni a harmadik felek ilyen követeléseiből származó minden költséget és veszteséget.

8. Felelősségkizárás

 1. Az Eladó a törvény által engedélyezett mértékben, harmadik felekkel szemben is elutasítja a felelősséget minden gondatlanságból vagy súlyos gondatlanságból eredő veszteségért vagy kárért, függetlenül attól, hogy az ilyen veszteségek vagy károk az Adásvételi szerződés megszegő, vagy rosszhiszemű magatartásnak tulajdoníthatók-e. Hasonlóan, a törvény által engedélyezett mértékben elutasítjuk a felelősséget minden következményes kárért, függetlenül azok jellegétől. Az Eladó felelőssége minden esetben az érintett Áru értékével egyenlő összegre korlátozódik.

9. Kártalanítás

 1. Ha a Felek Adásvételi szerződést kötnek rögzített mennyiségekről és árakról egy meghatározott időszakra, a Vevő megrendeli és átveszi az Áru szerződéses mennyiségét a szerződéses időszakban és határidőre kifizeti az Áru ellenértékét az Eladónak. Az Eladó az Áru teljes szerződéses mennyiségét leszállítja a Vevőnek a szerződéses időszakban kivéve, ha az Eladó mentesül a szerződés teljesítése alól, a Vevő részéről történt szerződésszegés miatt. Ha a Vevő nem rendeli meg és veszi át a teljes szerződéses mennyiségű Árut az Adásvételi szerződésnek megfelelően, és a Felek nem állapodnak meg a hátralévő mennyiség kezeléséről, az Eladó jogosult (de nem köteles) az Árut a Vevő költségén tárolni.

10. Adatvédelem

 1. A Felek a személyes adatokat a vonatkozó adatvédelmi és adatbiztonsági jogszabályoknak megfelelően kezelik. A Felek jogosultak a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükséges minden adat tárolására és feldolgozására, beleértve a személyes adatokat. A Felek nem jogosultak felfedni semmilyen, tudomásukra jutott információt sem az üzleti kapcsolat ideje alatt, sem az Adásvételi szerződések teljesítését követően. A Felek minden szükséges intézkedést megtesznek azért, hogy hasonló titoktartási kötelezettséget írjanak elő az Adásvételi szerződés teljesítése során a képviseletükben eljáró személyek számára. Az Eladó tekintetében a titoktartási kötelezettség nem vonatkozik az információk megosztására az AGRANA Csoport vállalataival Ausztriában vagy más országokban. További információ az alábbi hivatkozáson: https://www.agrana.com/gdpr/en/

 11. A szerződés felmondása

 1. Az Eladó jogosult az Adásvételi szerződés felmondására azonnali hatállyal, ha a Vevő a fizetési határidőtől számítva több mint 15 napos késedelembe kerül bármilyen fizetési kötelezettsége terén.
 2. A szerződés felmondása esetén az Eladó saját belátása szerint eldöntheti, hogy kártérítést követel, vagy a megállapított vételár 20%-át kitevő kötbért számít fel, amely kötbér bírósági határozat révén nem csökkenthető. A fenti eljárással kapcsolatos minden költséget a Vevő visel.

12. Vis maior

 1. Sem a Vevő, sem az Eladó nem felelős az Adásvételi szerződés teljesítésének elmaradásáért vagy nem megfelelő teljesítéséért, ha azt olyan elkerülhetetlen és előreláthatatlan esemény okozza, amely mindkét fél ellenőrzési körén kívül esik és megfelelő intézkedésekkel sem kerülhető el („vis maior”). Ez nem kizárólagosan magába foglalja az alábbiakat: háború, szabotázs, zavargások és hasonló megmozdulások, katasztrófák, tűzeset, robbanás, árvíz, vihar vagy egyéb természeti katasztrófák, vagy munkaerő, üzemanyag, nyersanyagok vagy berendezések hiánya.
 2. Az érintett Fél ésszerű időhatáron belül értesíti a másik Felet és ésszerű mértékű intézkedéseket tesz a vis maior esemény időtartamának és negatív hatásának csökkentése érdekében. A szerződéses szállítási időszakot vagy szállítási határidőt megfelelően kibővítik, ha az eredeti szerződéses ütemterv a vis maior esemény miatt nem tartható. Ha a vis maior esemény 30 napig, vagy tovább tart, mindkét Félnek jogában áll felmondani az Adásvételi szerződést, bárminemű jogi követelés nélkül a másik Fél irányában.
 3. A gazdasági visszaesés, piaci összeomlás, az általános üzleti körülmények változása, vagy hasonló üzleti esemény nem tekinthető vis maior eseménynek.

13. Joghatóság

 1. Az illetékes bíróság a Bécsi Kereskedelmi Bíróság (Handelsgericht Wien) minden, közvetve vagy közvetlenül az adásvételi szerződéssel kapcsolatos jogvitában a Vevő és Eladó között, azok székhelyétől függetlenül.
 2. Mindazonáltal, az Eladó belátása szerint dönthet úgy, hogy a Vevő székhelye szerinti bíróság tárgyalja meg az ilyen eseteket.

14. Irányadó jog

 1. A Felek közötti, ezzel ellentétes megállapodás hiányában jelen ÁSZF alapján minden szerződéses kapcsolatban és abból következő jogvitában Ausztria törvényei irányadóak. Az Egyesült Nemzetek Áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezménye (CISG) nem alkalmazható.

15. Módosítások

 1. Jelen ÁSZF módosításai csak akkor hatályosak, ha azok írott melléklet formájában történnek, amelyet mindkét Fél arra jogosult képviselője aláír.

16. Záró rendelkezés

 1. Jelen ÁSZF angol nyelven és a vonatkozó helyi nyelveken egyaránt elérhető. Jogvita esetén az angol változat szövege irányadó.

 

Kelt: Bécs, 2019. szeptember

 

 

1. MELLÉKLET

A 4 (12) szakasz kapcsán, a raklapok kezeléséről


Jelen melléklet célja, hogy meghatározza az Eladó által biztosított, illetve a Vevő által visszaküldött fa Euro (EUR) raklapok és műanyag (DD) raklapok iránti minőségi követelményeket.

Az Eladó által megbízott fuvarozó (a fuvarozási szerződés értelmében) a Vevőtől csak azokat a raklapokat köteles átvenni, amelyek megfelelnek az alábbi követelményeknek.

 

A Vevő köteles csak olyan raklapokat visszajuttatni, amelyek megfelelnek az alábbi minőségi követelményeknek:

1. Raklap méretei

 • szabványos fa Euro (EUR) raklap (1200 mm × 800 mm × 150 mm)
 • műanyag DD raklap (600 mm × 800 mm × 155 mm)

Bármilyen más, nem szabványos raklap nem fogadható el.

2. Szabványos fa jelölések – „EUR” vagy „EPAL”

3. Raklap minősége – A raklap megfelel az EPAL szabványnak; a raklap deszkái, sarkai, stb. épek és jó állapotban vannak, és ha a raklap bármely eleme törött, repedt, korhadt vagy sérült, a raklap elutasításra kerül.

4. A raklap tisztasága megfelel az élelmiszeripari követelményeknek – Minden raklap deszkáinak felülete tiszta és mentes az olyan szennyeződésektől, mint az olaj, festék, vagy más szennyező vagy felszívódott anyagok.

5. Nedvességtartalom – A raklapok szárazak és azonnali használatra készek; nedvességtartalmuk 22% alatti. A láthatóan nedves, vízzel vagy más folyadékokkal elázott raklapok elutasításra kerülnek.

6. Biztonság: Kötőelemek – Nem állhatnak ki szögek a raklapból, mivel ez kockáztatná a munkások biztonságát a kezelés során és/vagy károsíthatná a csomagolást.