Koronás CukorOvi Nyereményakció
2019. szeptember 02. – november 08.
HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLY és ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A Magyar Cukor Zrt. (székhelye: 7400 Kaposvár, Pécsi u. 10-14.), a továbbiakban „Szervező” megbízásából, az A4C Marketing Kft. (székhelye: 1092 Budapest Bakáts tér 2.), a továbbiakban „Megbízott” ajándéksorsolásos nyereményjátékot szervez, a továbbiakban „Játék”, a magyarországi kiskereskedelmi egységek vásárlói számára.

1. A Játékban való részvétel feltételei

A sorsoláson bármely magyarországi, kereskedelmi egységben vásárolt, bármely Koronás Cukor termék csomagolásának előoldaláról egyben kivágott logóval és terméknévvel, - a továbbiakban „Logó+Terméknév”- lehet részt venni.
A Játékban való részvétel a hivatalos játékszabály automatikus elfogadását jelenti.

2. A Játékban kizárólag az a vásárló vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel, a továbbiakban „Játékos”:

a) magyar állampolgár, magyarországi lakcímmel rendelkező nagykorú természetes személy; és
b) a megvásárolt Koronás Cukor termék csomagolásán található Logó+Terméknevet kivágja, borítékba helyezi, a borítékra olvasható és azonosítható módon ráírja nevét és címét, a borítékot megcímzi, és postai úton Koronás CukorOvi jeligével elküldi a 1461 Budapest 94, Pf. 50. címre, a továbbiakban „Postafiók”, mindezek együttesen a továbbiakban „Pályázat”.

Amennyiben a Játékos a borítékban feltünteti egy magyarországi óvoda nevét, címét, növeli a megadott óvoda esélyét az 5.c.2. pontban részletezett nyeremények megnyerésére.

A Játékban csak természetes személyek vehetnek részt, azaz Óvoda nevében nem lehet érvényes Pályázatot beküldeni.

Korlátozottan cselekvőképes nyertes esetén a nyeremény megszerzésére a nyertes törvényes képviselője jogosult, amennyiben ő megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek.

3. A Játékban a következő termékek vesznek részt: (jelen felsorolás a teljesség igényével készült, tartalmazza az összes Koronás Cukor terméket)

Koronás Kristálycukor 1 kg, Koronás Finomszemcséjű Kristálycukor 1 kg, Koronás Kockacukor 500 g, Koronás Aranybarna Cukor 500 g, Koronás Aranybarna Kockacukor 500 g, Koronás Nád Kristálycukor 500 g, Koronás Nád Kockacukor 500 g, Koronás Bio Kristálycukor 500 g, Koronás Kandiscukor 500 g, Koronás Jégcukor 250 g, Koronás Befőzőcukor 2:1 500 g, Koronás Befőzőcukor 3:1 500 g, Koronás Porcukor 500 g (fóliás), Koronás Porcukor 500 g (dobozos), Koronás Extrafinom Porcukor 400 g, Koronás Szirupcukor 1 kg

A Játékban a gyűjtőcsomagolások és az ezekről kivágott Logó+Terméknevek nem vesznek részt.

4. A Játék időtartama: 2019. szeptember 02. – november 08.

Az ezen időtartam előtti vagy utáni időpontban beérkezett Pályázatokat érvénytelennek tekintjük.

5. Sorsolással és nyereményekkel kapcsolatos tudnivalók

5.a) Érvényes Pályázat:

 1. a Pályázat tartalmaz bármely magyarországi kiskereskedelmi egységben vásárolt, bármely Koronás Cukor termék (ld. 3. pont) csomagolásáról kivágott Logó+Terméknevet, és
 2. a Pályázaton egyértelműen azonosítható módon szerepel a Játékos neve és címe; és
 3. a Pályázat a határidőn belül (ld. 4. pont) megérkezik a Postafiókra.

A Megbízott ellenőrzi a Postafiókra határidőn belül beérkezett, és a Posta által számára átadott Pályázatokat. Az érvénytelen Pályázatokat külön gyűjti és tárolja, melyek nem vesznek részt a sorsolásokon. A Magyar Posta - szabályzata alapján - nem fogad a Postafiókra dobozokat, csomagokat, kizárólag borítékokat vesz át.

A Játékban ugyanazon Játékos több Pályázattal is részt vehet, minden érvényes Pályázat növeli a Játékos esélyét a díjak sorsolásánál.

Megbízott vizsgálja továbbá azt, hogy a Játékos megadott-e egy magyarországi óvodát (névvel, címmel), s ezt felvezeti az erre a célra szolgáló nyilvántartásába.

Amennyiben adott borítékban több db - a 3. pontban található termékek csomagolásából levágott - Logó+Terméknév található, úgy a Pályázatok érvényesek, és minden 1 db Logó+Terméknév 1 db nyerési esélyt, illetve 1 db szavazatot jelent a megadott óvodára. Azaz minden érvényes Logó+Terméknév a sorsolásban 1 nyerési esélyt, illetve óvoda megjelölése esetén 1 szavazatot jelent.
 

Gyűjtőcsomagoláson található Logó+Terméknév nem vesz részt a Játékban. Ezen Logó+Terméknevet tartalmazó Pályázatok érvénytelenek.

5.b.) Sorsolás

Megbízott a Pályázat érvényességének ellenőrzését követően a Pályázat adatait számítógépes adatbázisba viszi fel.

Minden Érvényes Pályázat részt vesz a sorsoláson.

Adott Játékos és adott háztartás több Pályázatot is beküldhet, de egy Játékos és egy háztartás is csak egy nyereményt nyerhet. Egy óvoda egy nyereményt nyerhet.

Megbízott a Játékban résztvevő Érvényes Pályázatok között a sorsolást irodájában, a 1092 Budapest, Bakáts tér 2. alatt (bejárat a Bakáts u. 5-7. felől), közjegyző jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tévő gépi húzással, nyilvánosan bonyolítja le.

A sorsolás ideje: 2019. november 27. 11:00.

5.c) Nyeremények

5.c.1., Beküldők nyereményei

A sorsolás alkalmával az Érvényes Pályázatok beküldői között, a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra, továbbiakban „Kisorsolt Nyeremény”:

Fődíj:

3 db Miele Scout RX2 robotporszívó

További nyeremények:

50 db Szonikus gyermek fogkefe ETA Sonetic 071090000

50 db Koronás ajándékcsomag, melyeknek tartalma egyenként: 1db Koronás Karácsonyi sütisdoboz, Koronás jegyzetfüzet, Koronás Konyhai időmérő, Koronás Kulacs, Koronás Bevásárlótáska, Koronás Porcukor, Koronás Kockacukor.

5.c.2., Óvodák nyereményei

A sorsolás alkalmával az Érvényes Pályázatok beküldői által megjelölt óvodák között, ezen belül:

1., a legalább 100 szavazatot kapott óvodák között kisorsolásra kerül:
a Koronás CukorOvi fődíj, 1 db 1.000.000,-Ft értékű Fair Play Trade vásárlási utalvány
(a legalább 100 szavazatot kapó óvodák egyenlő eséllyel vesznek részt a sorsoláson);

2., továbbá, a Játékosok által legalább egy szavazatot kapott óvodák között, kisorsolásra kerül (a sorsoláson legalább 1 szavazatot kapó óvodák a szavazatok számával megegyező eséllyel vesznek részt. Egy beküldött logó+terméknév egy nyerési esélyt jelent.):

- 10 db óvoda, amelyek egyenként 1 db 150.000,-Ft értékű Fair Play Trade vásárlási utalványt nyernek és

- 20 db óvoda, amelyek egyenként 1 db 50.000,-Ft értékű Fair Play Trade vásárlási utalványt nyernek

 • 5 db 50.000,-Ft értékű Fair Play Trade ajándékcsomag (fejlesztő eszközök óvodások és bölcsődések részére).

A vásárlási utalványok a Fair Play Trade Kft. webáruházában vásárolhatók le

2019. december 31-ig: www.fairplaytrade.hu

5.d) Tartalék nyertesek

A beküldők nyereményeire vonatkozóan, nyereménykategóriánként 5, 20 és 20 db, míg az óvodák nyereményeire, nyereménykategóriánként 2, 5, 5 és 2 db tartaléknyertes kerül kisorsolásra.

A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében jogosultak a kizárt Játékos, vagy óvoda helyébe lépni.

A tartaléknyertes abban az esetben válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes nem felel meg az 1. és a 2. pont szerinti követelményeknek, vagy ha adatai nem ellenőrizhetőek, nem valósak, vagy tévesek, és ezért a Játékból ki kell zárni.

5.e) A megnyert nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre vagy más vagyoni értékkel bíró dologra vagy jogra át nem válthatók.

5.f)Nyeremények átvételével kapcsolatos szabályok:

A Kisorsolt Nyereményeket a Szervező postai úton adja át.

A Kisorsolt Nyeremények a kisorsolásukat követő 90 napon belül kerülnek átadásra, amennyiben e határidőben adott nyertes nyereményét nem venné át, úgy, nyereményének értékét a Szervező a vonatkozó jogszabályokban előírt módon játékadó címén az állami költségvetésbe fizeti be.

A kézbesítések során a Magyar Posta tevékenysége miatt esetlegesen bekövetkező kárért a Szervező és Megbízott nem vállal felelősséget.

A Játékos téves, vagy hiányos adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt, és Megbízottat felelősség nem terheli.

A nyertesek és a tartaléknyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve Megbízottal, vagy a megbízásából eljáró vállalkozással annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb az értesítés kiküldése után, de legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

A Kisorsolt Nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény felhasználásának helyszínére történő utazási költség, stb.) a Játékost terhelik.

A Kisorsolt Nyeremények kézbesítésének késedelméért a Szervező, a Megbízott, és a Szervező további megbízottai a nyertesek felé semmiféle felelősséget nem vállalnak, a Játékkal kapcsolatban levelezést nem folytatnak.

Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény juttatásának kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.

6. A Játékkal kapcsolatos információk

A Játék hivatalos játékszabálya és adatkezelési szabályzata a www.koronascukor.hu oldalon érhető el.

A Szervező a Játék ideje alatt az alábbi info e-mail címet biztosítja a Játékosok számára: koronascukor(at)agrana.com, melyen a megküldött megkeresések munkanapokon kerülnek megválaszolásra.

7. Személyes adatai kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

A Játékosok hozzájárulása alapján a Játékosok személyes adatait a jelen Játékszabály és adatkezelési szabályzat során megadott tájékoztatás, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) valamint a hazai jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, a jelen tájékoztatóban meghatározott célból kezeli: a Magyar Cukor Zrt. (székhelye: 7400 Kaposvár, Pécsi u. 10-14.).

Az adatkezelés célja a Játék lebonyolítása.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nem jelölt ki.

A Szervező, valamint a Megbízott a Játékhoz kapcsolódóan kizárólag a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó számviteli megőrzési kötelezettségek teljesítése érdekében, az alábbiakban meghatározott adatokat kezeli: név, cím, telefonszám, megjelölt óvoda.

A nyertesek (tartaléknyertesek) és a nyertes óvodák esetében a beküldött dokumentumok alapján rögzítésre kerül a nyertesek neve, postázási címe, valamint a nyeremény átadásához, a kapcsolattartáshoz, valamint az esetleges adók, más közterhek Szervező általi megfizetéséhez kapcsolódó esetleges további adatok.

A beérkezett Pályázatok alapján szerzett adatok, információk bizalmasak, azokat az adatfeldolgozást végző alvállalkozó cég (A4C Marketing Kft. 1092 Budapest, Bakáts tér 2.) dolgozza fel. Ezenkívül az adatokhoz kizárólag az adatkezelő, vagyis a Szervező, valamint a sorsolásnál közreműködő közjegyző (Dr. Gáspár Edina Közjegyző Iroda (1095 Budapest, Boráros tér 7. (Duna ház), 3. lépcsőház V. em. 11.) fér hozzá. Jelen Játék adatkezelője a Magyar Cukor Zrt. (7400 Kaposvár, Pécsi u. 10-14.). A nyertesek esetében a nevük, telefonszámuk és lakcímük a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) vagy a Mixpakk Korlátolt Felelősségű Társaság (1116 Budapest, Fonyód u. 2.) számára is átadásra kerül.

Jelen Játék adatkezelője a Magyar Cukor Zrt. (székhelye: 7400 Kaposvár, Pécsi u. 10-14.).

A Játékban résztvevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul veszik, hogy:

 1. az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban részvétellel, a Pályázat beküldésével, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg,
 2. adataik feldolgozását az A4C Marketing Kft. végzi,
 3. az adatkezelő díjmentesen felhasználja a Játékosok személyi adatait és személyes jellegű információit a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára;
 4. a Játékban történő részvétel során megszerzett személyes adatokat (a nyertesek kivételével) a Szervező és Megbízott a Játék lezárását követően, de legkésőbb 2020. március 31-ig megsemmisítenek, azok marketing célokra nem kerülnek felhasználásra,
 5. a nyertes Játékos adatait, a nevének, kizárólag a település közigazgatási megnevezésével a Szervező nyilvánosságra hozhatja a www.koronascukor.hu weboldalon előreláthatólag 2020. március 31-ig.
 6. a fődíjnyertesség esetén egy külön nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően vállalja nyeremény átadásáról készült kép-, hang- és filmfelvétel akár teljes egészét, akár részleteit a Szervező reklám céljából felhasználhatja, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.
 7. Az adatkezelő a nyertesek Pályázat beküldésekor megadott adatait, valamint a nyeremények kisorsolásával és átvételével kapcsolatos adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 2027. december 31-ig őrzi meg.

Az adatkezelő a Játékosok személyes adatait (név, lakcím) addig kezeli, míg az adatkezelés célja megszűnik, vagy az adattulajdonos az adatkezelőhöz címzetten a megadott hozzájárulását vissza nem vonja.

Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Játékos kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint azok kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. Azok a Játékosok, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból, ezt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen kérhetik a Játék ideje alatt a Szervező címére küldött postai levélben vagy a koronascukor(at)agrana.com email címen. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak a törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

7.1. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

   1. Hozzáféréshez való jog

Joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a Magyar Cukor Zrt.-től arra vonatkozóan, hogy a Magyar Cukor Zrt. kezeli-e a személyes adatait.

Ha a Magyar Cukor Zrt. kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) a személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

A Magyar Cukor Zrt. a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

   1. Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult a Magyar Cukor Zrt.-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki hiányos személyes adatait.

   1. Törléshez való jog

A Magyar Cukor Zrt. kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli személyes adatait. Egyéb esetekben a Magyar Cukor Zrt. indokolatlan késedelem nélkül törli személyes adatait, ha (i) a Magyar Cukor Zrt.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozik, (iv) a személyes adatait jogellenesen kezelték, (v) a Magyar Cukor Zrt. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni vagy (vi) a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor.

A Magyar Cukor Zrt. a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, a Magyar Cukor Zrt.-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a Magyar Cukor Zrt.-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Ha a Magyar Cukor Zrt. nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

   1. Adatkezelés korlátozásához való jog

Kérheti a Magyar Cukor Zrt-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a Magyar Cukor Zrt. a személyes adatok tárolása kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, személyes adatai törlését ellenzi, (iii) a Magyar Cukor Zrt.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban az Ön jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy (iv) tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.

A Magyar Cukor Zrt. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

   1. Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Tiltakozhat az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelés a Magyar Cukor Zrt. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik. A Magyar Cukor Zrt. nem kezelheti tovább a személyes adatokat, ha a személyes adatok kezelése ellen tiltakozik.

   1. Adathordozhatósághoz való jog

A Magyar Cukor Zrt. tájékoztatja Önt, hogy személyes adatai kezelése automatizált módon történik, így kérheti a Magyar Cukor Zrt. -ét, hogy az Ön által megadott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja.

7.2. Jogsértés esetén tehető lépések

Ha úgy gondolja, hogy a Magyar Cukor Zrt. megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: koronascukor@agrana.com.

A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:                       1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:                 +36 (1) 391-1400
Fax:                          +36 (1) 391-1410
E-mail cím:             ugyfelszolgalat@naih.hu.

Személyes adatai kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A Játékos jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon. A Játékos a GDPR által felsorolt indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, vagy korlátozza az adatkezelést.

Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

Az érintett tartózkodási helye vagy az adatkezelő székhelye szerinti illetékes bíróság előtt érvényesítheti jogait, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet panasszal. (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)

8. A Játékból mindvégig ki vannak zárva:

a., Szervező, azaz a Magyar Cukor Zrt. vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8.1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti meghatározott közeli hozzátartozói;

b.) a Megbízott, azaz a A4C Marketing Kft., vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8.1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti meghatározott közeli hozzátartozói;

c.) egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő személyek, továbbá a résztvevő termékek árusítását végző kereskedelmi üzletek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és azok Ptk. 8.1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti meghatározott közeli hozzátartozói.

9. További információ

A Szervező jelen Játékkal kapcsolatosan meghozott döntéseivel szemben és a Játék lebonyolításával kapcsolatban a jogi út kizárt.

A beküldött Pályázatok érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó. Az előírttól eltérő formátumú Pályázatok, logó és terméknév beküldések elbírálásának jogát a Szervező fenntartja.

A Játékszabály bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

A Játékosok nyereményeivel kapcsolatosan felmerülő adó és járulékfizetési kötelezettségeket a Szervező vállalja.

Az Óvodák nyereményei után a Szervező és a nyertes óvodák is a vonatkozó adójogszabályok szerint tesznek eleget adókötelezettségüknek.

A Szervező a közjegyző által hitelesített sorsolás lebonyolítását követően jogosult megvizsgálni, hogy a jelen Játékszabály 8. pontjában meghatározott kritériumoknak megfelelnek-e a nyertesek.

A Játékban a Játékos olyan e-mail címet és telefonszámot adhat meg, amin a Játék ideje alatt értesíthető. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által tulajdonolt telefonszám/e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által tulajdonolt telefonszámot/e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos telefon/e-mail cím használat jogosultságából fakadó esetleges károkkal vagy vitákkal kapcsolatban, valamint a megbízásából eljáró ügynökség mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárja. A Játékos által szolgáltatott valótlan, hiányos, megtévesztő, illetve téves adatokból származó esetleges károkért vagy jogvitákért a Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárja.

A Játék szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Játék használata során, a Játékesetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget.

A kommunikációs anyagokon felhasznált nyereményfotók csak illusztrációk!

A Játékban vállalkozások, cégek nem vehetnek részt!

A Játékkal kapcsolatosan a jogi út kizárt.

A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért sem Szervező, sem Megbízott, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget.

A Szervező és a Játék lebonyolításában résztvevő cégek a nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertesek ilyen igényüket a vonatkozó jogszabályi keretek között a nyeremény forgalmazójával szemben érvényesíthetik.

A postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező és a Játék lebonyolításában résztvevő cégek nem vállalnak felelősséget.

A Szervező fenntartja magának a jogot a Játékszabály megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a www.koronascukor.hu weboldalon értesülhetnek.

Szervező és Lebonyolítók kizárják a felelősségüket a weboldal és Játék szerverének rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A Szervező és Lebonyolítók nem tartoznak felelősséggel az informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. Továbbá nem tartoznak felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőlük független okra vezethetők vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.

Szervező és Lebonyolítók kizárnak minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

Budapest, 2019.08.16.

Magyar Cukor Zrt.
Szervező

Játékszabály letöltése